Import

Spoločnosť sa v rámci obchodu zaoberá dovozom a distribúciou originálnych himalájskych soľných lámp a soľných výrobkov do Európy. Pripravujeme aj distribúciu tovaru z tretích krajín - dovoz korenia, suchého občerstvenia, suchých potravín, ale aj oblečenia, textilu, tkanín, obuvi alebo to, čo od nás klient požaduje.

The company is engaged in the distribution and import of original Himalayan Salt Lamps and salt products to Europe. We also prepare distribution of goods from third countries - the import of spices, dry snacks, dry foods, but also clothes, textiles, fabrics, footwear, or what the client asks us to do.


Neváhajte a navštívte nás nový eShop v ktorom postupne pridávame originálny tovar priamo zo soľných jaskýň v Khewra v Pakistane. Sme priamy dovozca a distribútor originál kvalitnej Himalájskej ružovej soli - produkty osobnej spotreby ako konzumná Himalájska soľ a produkty z tejto soli, ako dekorácie, lampy, produkty pre účely SPA a wellness, kuchyňu, ale aj pre zvieratká ako vysoko mineralizovanú ,,lízaciu,, soľ. Náš tovar je určený pre všetkých záujemcov, konečný spotrebiteľ, distribútor (maloobchod - veľkoobchod). 


Do not hesitate and visit us in the eShop in which we are gradually adding original goods directly from the salt caves in Khewra, Pakistan. We are a direct importer and distributor of original quality Himalayan rose salt - personal consumption products such as table Himalayan salt and products from this salt, such as decorations, lamps, products for SPA and wellness purposes, cuisine, but also for animals as highly mineralized ,, licking ,, salt. Our goods are intended for all interested parties, end consumer, distributor (retail - wholesale).